AKTUELNO Više

Usvojen Prostorno urbanistički plan opštine Ulcinj, bez gradnje na Solani i Valdanosu

Prej tvteuta10:20 18 Februar 2017

Na sjednici Vlade održanoj u četvrtak, 17.02.2017. usvojen je Prostorno urbanistički plan opštine Ulcinj, strateški dokument čija je izrada započeta 2009. godine, potpisivanjem sporazuma između opštine Ulcinj i Ministarstva održivog razvoja i turizma o preuzimanju izrade lokalnog planskog dokumenta od strane države.

 

Plan, koji je izrađivao konzorcijum ARUP, Savills i Centar za arhitekturu i urbanizam (CAU), obuhvata cjelokupnu teritoriju opštine Ulcinj, površine 255 km² i donosi se za period do 2020. godine. Intenzivnim angažovanjem i saradnjom svih nadležnih institucija, predstavnika lokalne samouprave i planerskog tima u prethodnih par mjeseci usaglašena su sva do tada sporna pitanja i ponuđeno je rješenje koje će opštini Ulcinj pružiti prostorno planski okvir za održivi rast i razvoj. PUP-om opštine Ulcinj definisana su građevinska područja za izgradnju novih turističkih i stambenih kapaciteta, kao i privrednih i drugih djelatnosti. Razvoj i izgradnja su planirani na prostorima u okviru granica postojećih naselja, na novim lokacijama određenim prvenstveno za turističku namjenu, zatim na brownfield lokacijama i površinama pod koncesijama.

 

Plan predviđa organizaciju prostora uz postojeću saobraćajnicu od Male plaže do Port Milene, dok je u samom gradu planirana urbana rekonstrukcija uže gradske zone i usmjeravanje razvoja prema novim administrativno-poslovnim centrima. Takođe, predviđena je i revitalizacija Starog grada Ulcinja, Čaršije i Pristana, kao i zaštita njihovog istorijskog i ambijentalnog karaktera.

 

Posebna pažnja posvećena je usklađivanju PUP-a opštine Ulcinj sa Prostornim planom posebne namjene za obalno područje, čija je izrada u toku. U skladu sa ovim smjernicama, izgradnja objekata nije dozvoljena na prostorima evidentiranim kao kvalitetno poljoprivredno ili hortikulturno zemljište, na prostorima sa kvalitetnim predionim i pejzažnim karakteristikama, prostorima nepogodnim za izgradnju sa stanovišta stabilnosti i seizmičkih karakteristika tla, kao i u zaštićenim područjima prirode.

 

Na području Ulcinjske Solane izgradnja smještajnih kapaciteta nije dozvoljena, već se ovim planom predviđa da Solana bude zaštićeno područje kategorije parka prirode i predlaže se uvšćivanje u RAMSAR zaštićena područja. Prioritet razvoja područja Solane je sanacija i modernizacija fabrike za proizvodnju soli, razvoj sadržaja vezanih za zdravstvo i korišćenje ljekovitog blata, razvoj naučnog i edukativnog turizma iz oblasti ornitologije i organizovanja aktivnosti šetnje, sporta i rekreacije.

 

Izgradnja turističkih i stambenih objekata neće biti moguća ni na lokaciji uvale Valdanos, na kojoj su previđeni sportski tereni i prateći objekti u funkciji sporta i rekreacije, uz poptuno očuvanje maslinjaka.

 

Za potrebe razvoja turizma predviđene su lokacije Velika plaža, Ada Bojana i Mavrijan, na kojima je planirana izgradnja turističkih objekata visoke kategorije i značajnih kapaciteta, kao i sadržaja za sport i rekreaciju.

 

Plan predviđa i unapređenje infrastrukture u cilju dodatne valorizacije turističkih potencijala Ulcinja, što podrazumijeva saobraćajnicu sa četiri kolovozne trake u naselju Štoj, most preko rijeke Bojane koji će povezati Crnu Goru i Albaniju, kao izgradnju sportsko-rekreacionog aerodroma u Gornjem Štoju, sa travnatom pistom dužine 760 metara.

 

Takođe, plan predviđa izgradnju centralizovanog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa tercijalnim sistemom prečišćavanja koje se planira na lokaciji ‘’Ulcinjsko Polje’’, i kojim se podrazumijeva ispuštanje prečišćenih voda u Port Milenu, čime se rješava pitanje zagađenja te lokacije.

 

Sprovođenjem ovog Plana opština Ulcinj može stvoriti novi ambijent, koji će biti podjednako atraktivan i stimulativan kako za stalno stanovništvo i turiste, tako i za investitore, čija sigurnost ulaganja zavisi upravo od postojanja sigurnih i provjerenih planskih pretpostavki.

 

 

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

 

 

 

 

  • 1

    Radio