Aktuale Më shumë

Rezerva e detyrueshme 288.25 milionë euro

Prej tvteuta13:52, 22 Mars 2024

Sipas të dhënave të Bankës Qendrore (CBCG), rezerva bankare në fund të muajit shkurt arriti në 288.25 milionë euro. Nga shuma totale, 71.09 për qind është ndarë për llogaritë e rezervës së detyrueshme të bankave në vend, dhe 28.91 për qind për llogaritë e Bankës Qëndrore të Malit të Zi jashtë vendit.

Bilanci mesatar i totalit të depozitave bankare, të cilat përbëjnë bazën për llogaritjen e rezervës së detyrueshme, ishte 5.28 miliardë euro në janar. Nga niveli i përgjithshëm i depozitave, 84.12 për qind i referohen depozitave pa afat, dhe 15.88 për qind për depozitat me afat.

Bankat në Mal të Zi ndanë një rezervë të detyrueshme në bazë të vendimit të Bankës Qëndrore. Ai vendim vendosi një sistem për llogaritjen e rezervës së detyrueshme duke aplikuar një normë prej 5.5 për qind për pjesën e bazës së përbërë nga depozitat pa afat dhe depozitat me afat maturimi deri në një vit dhe një normë prej 4.5 për qind për pjesën e bazës të bëra nga depozitat me afat maturimi më shumë se një vit.

Një normë prej 5.5 për qind zbatohet për depozitat e kontraktuara me afat maturimi më shumë se një vit që kanë një klauzolë për mundësinë e kësteve brenda një periudhe më të vogël se një vit.

Në janar 2018, baza për llogaritjen e rezervës së detyruar përbëhet nga depozitat me afat të caktuar dhe ato pa afat, përveç atyre të bankave qendrore.

Mbi 50 për qind të rezervës së detyrueshme të lënë mënjanë, Banka Qëndrore e Malit të Zi u paguan bankave një tarifë mujore të llogaritur në masën €STR (norma e interesit afatshkurtër euro) minus dhjetë pikë bazë në baza vjetore, me faktin se kjo normë nuk mund të jetë më e ulët se zero.

Bankat mund të përdorin pa interes deri në 50 për qind të rezervës së detyrueshme të alokuar për të ruajtur likuiditetin ditor, nëse e kthejnë shumën e përdorur në të njëjtën ditë.

  • 1

    Radio