Aktuale Më shumë

Rekomandim evropian: Oficerët e policisë dhe inspektorët të mbajnë kamera të trupit

Prej tvteuta13:05, 21 Shkurt 2024

Komiteti i Këshillit të Evropës për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimit Çnjerëzor ose Degradues (CPT) i rekomandoi Malit të Zi tre masa specifike me qëllim mbrojtjen më të mirë të të burgosurve nga abuzimi i policisë dhe zbatimin e ndryshimeve specifike, çelësi i të cilave është veshja e kamerat e trupit nga policia dhe inspektorët kriminalë.

Delegacioni i CPT-së foli në Mal të Zi me zëvendëskryeministrin Aleksa Beçiq, ministrin e Punëve të Brendshme Danillo Sharanoviq, si dhe me zyrtarë të lartë të Ministrisë së Drejtësisë dhe Administratës për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale dhe Prokurorit të Lartë të Shtetit Millorad Markoviq në Podgoricë më 15 dhe 16 shkurt.

Diskutimet u përqëndruan në shqetësimet e Komitetit për një kohë të gjatë në lidhje me trajtimin e personave të ndaluar nga policia, përgjegjësinë dhe efektivitetin e hetimeve për pretendimet për keqtrajtim. U diskutua edhe për sistemin e paraburgimit në Mal të Zi, veçanërisht për regjimet e këqija dhe kufizimet e të drejtave të të paraburgosurve për vizita dhe biseda telefonike. Delegacioni ishte veçanërisht i interesuar të mësonte rreth hapave që po ndërmerren për zbatimin e rekomandimeve të CPT-së në këtë drejtim, siç përshkruhet në raportin e vizitës së tij të vitit 2022.

Kryetari i CPT-së, Alan Mitchell, theksoi tre masa konkrete që autoritetet malazeze mund të zbatojnë për të mbrojtur më mirë të arrestuarit nga abuzimi i policisë dhe për të zbatuar ndryshime konkrete.

“Kjo do të përfshinte mbajtjen e detyrueshme të kamerave të trupit nga policia dhe inspektorët kriminalë, regjistrimin e detyrueshëm audio-vizual të të gjitha intervistave të policisë me të dyshuarit, duke përfshirë intervistat informative dhe vendosjen e detyrueshme të etiketave të dukshme të identifikimit gjatë të gjitha formave të ndërhyrjes së policisë. Këto janë masa për të parandaluar dhunën, por dhe për t’u mbrojtur nga akuzat e rreme ndaj policëve”, theksoi Mitchell.

Bisedimet ishin rasti që Beçiq dhe Sharanoviq të shpallin synimin e tyre të vendosur për t’u angazhuar në bashkëpunim të zgjeruar në fushën e parandalimit të abuzimit policor dhe forcimit të masave të llogaridhënies kundër abuzimit policor.

Në nivelin më të lartë politik, zëvendëskryeministri vuri në dukje se Mali i Zi ka një “politikë zero tolerance ndaj çdo forme sjelljeje që shkel thelbësisht të drejtat e njeriut”. Në këtë drejtim, “roli i prokurorisë është kyç, por sigurisht edhe pushteti ekzekutiv, i cili nuk duhet të kufizohet vetëm me prokurorinë, por edhe me masat e pezullimit të punonjësve që kanë njollosur me sjellje të pahijshme simbolin e nderit të policisë”.

Beçiq vuri në dukje se Qeveria e Malit të Zi ka marrë masa konkrete, siç janë ndryshimet në Kodin Penal, me qëllim të forcimit të kornizës ligjore për luftën kundër torturës dhe keqtrajtimit, dhe vuri në dukje se Mali i Zi po punon në mënyrë aktive në zbatimin të rekomandimeve të CPT-së, duke përfshirë trajnimin dhe harmonizimin e akteve nënligjore me këto rekomandime.

Kryetari i CPT-së mbështeti masat e shpallura nga autoritetet malazeze dhe përshëndeti atmosferën e hapur dhe frymën konstruktive në të cilën u zhvilluan bisedimet. Ai nënvizoi nevojën për ndryshime ligjore, si dhe burime të mjaftueshme për zbatimin e plotë të rekomandimeve të CPT-së.

  • 1

    Radio