Aktuale Më shumë

Regjistrimi ka filluar, këto janë pyetjet

Prej tvteuta13:03, 3 Dhjetor 2023

Regjistrimi i popullsisë dhe amvisërive në Mal të Zi fillon sot dhe siç njofton Monstat, regjistruesit e Administratës së Statistikave do të jenë në terren që nga mëngjesi herët.
Më saktësisht, regjistruesit do të jenë në terren në ditët në vijim, nga ora 08:00 deri në 20:00.
Regjistrimi është planifikuar të zgjasë 15 ditë, por ka mundësi që të zgjatet edhe për disa ditë.
Regjistrimi gjithashtu do të mbledhë të dhëna për bujqësinë, të cilat përdoren për të identifikuar ekonomitë bujqësore dhe për të paraqitur kornizën për regjistrimin e ardhshëm bujqësor.
Parashikohet mbledhja e të dhënave nga qytetarët për: emrin dhe mbiemrin; gjysmë; data e lindjes dhe numri amëz; vendi dhe vendi i lindjes; vendbanimi i përhershëm i nënës në kohën kur ka lindur personi; qëndrimi i një personi në një vend tjetër; datën (vitin dhe muajin) e nisjes në një vend tjetër dhe emrin e shtetit; kohëzgjatja e synuar e qëndrimit në një vend tjetër; vendi nga i cili personi ka emigruar; viti dhe muaji i imigrimit; arsyet e mungesës së personit nga Mali i Zi; shteti nga i cili personi ka emigruar; vitin, muajin dhe arsyet e lëvizjes së fundit në, ose kthimit në Mal të Zi; kohëzgjatja e synuar e qëndrimit në Mal të Zi.
Qytetarët do t’i japin regjistruesit informacione për gjendjen e tyre martesore, gjegjësisht për bashkëjetesën, partneritetin jetësor të personave të së njëjtës gjini; numri i lindjeve të gjalla; shtetësia; përkatësia kombëtare ose etnike; besimi; gjuha amtare; gjuha që flet zakonisht personi; gjuhë të huaja të folura; nivelin e arsimit shkollor, pra arsimin e fituar; njohuri të punës me kompjuter; statusi i aktivitetit ekonomik (i punësuar ose i papunë); arsyeja e pasivitetit (fëmijë, student, amvise, person me të ardhura nga pasuria, pensionist dhe arsye të tjera pse personi nuk është aktiv); profesion; veprimtarinë në të cilën personi është i punësuar ose ka qenë i punësuar; angazhimi i personave; shteti dhe vendi ku personi është i punësuar; aftësia funksionale e personit për të kryer aktivitetet e përditshme; vendbanimi i zakonshëm, vendbanimi i mëparshëm i zakonshëm dhe data (viti dhe muaji) i mbërritjes në vendbanimin aktual, paaftësia dhe lloji i paaftësisë (shqisore, motorike, psiko-sociale).
“Nëse një qytetar nuk dëshiron të deklarojë kombësinë, përkatësisht përkatësinë etnike, fenë, gjuhën amtare dhe gjuhën që flet zakonisht, si dhe aftësinë e kufizuar dhe llojin e aftësisë së kufizuar, përgjigja “Nuk dëshiron të deklarohet” shkruhet në Ligjin e Regjistrimit.

  • 1

    Radio