Aktuale Më shumë

Gjatë regjistrimit të sigurohet mbrojtja e të dhënave personale të qytetarëve

Prej tvteuta14:33, 1 Nëntor 2023

Me rastin e regjistrimit të ardhshëm të popullsisë, Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Qasjes së Lirë në Informacion tha se gjatë atij procesi është e nevojshme të sigurohet mbrojtja e të dhënave personale.

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Qasjes së Lirë në Informacion tha se Drejtoria e Statistikave është e detyruar të marrë të gjitha masat e nevojshme – administrative, logjistike-teknike dhe organizative, si dhe masat e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave personale nga aksesi, zbulimi apo abuzimi i paligjshëm.

“Mbrojtja e të dhënave personale të qytetarëve, si e drejtë themelore e njeriut, duhet të sigurohet gjatë zbatimit të regjistrimit të popullsisë, amvisërive dhe banesave, në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe legjislacionin vendas”, thuhet në njoftim.

Ata theksuan se regjistruesit, instruktorët, instruktorët shtetërorë, kontrollorët dhe personat e tjerë që kryejnë detyra që kanë të bëjnë me regjistrimin, në përputhje me ligjin, duhet të mbajnë sekret zyrtar të gjitha të dhënat e mbledhura nga personat e regjistruar, të cilat kanë të bëjnë me jetën e tyre personale, familjare dhe rrethanat pasurore.

“Ky proces kërkon që operatori i grumbullimit të të dhënave personale të përpunojë dhe mbrojë saktësisht të dhënat për të parandaluar shkatërrimin e tyre, pra aksesin, përpunimin, përdorimin ose transferimin e paautorizuar të të dhënave”, thuhet në njoftim.

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Qasjes së Lirë në Informacion bën me dije se çdo person me kërkesë personale duhet të ketë njohuri dhe të jetë i informuar për saktësinë e transferimit të të dhënave në bazën përfundimtare të të dhënave, të cilat, siç theksojnë, janë standarde të nevojshme dhe kushte elementare të verifikueshmëria, transparenca dhe saktësia e të dhënave të përpunuara.

“Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Qasjes së Lirë në Informacion, në kuadër të kompetencave dhe kompetencave të saj, dhe në përputhje me iniciativën në fjalë në disa njësi të vetëqeverisjes vendore, është në proces mbikëqyrjeje në pjesën që ka të bëjë për plotësimin e kushteve organizative dhe teknike për mbrojtjen e të dhënave personale”, thuhet në njoftim.

Agjencia po ashtu thekson se në përputhje me kompetencat e saj ligjore, dhe me qëllim të mbrojtjes së të dhënave personale, do të monitorojë regjistrimin e popullsisë, amvisërive dhe banesave.

  • 1

    Radio