Aktuale Më shumë

Është anuluar vendimi për shkarkimin e Artan Kurtit

Prej tvteuta14:48, 3 Prill 2024

Gjykata Administrative ka anuluar vendimin për shkarkimin e ish-inspektorit të përgjithshëm të ANB-së, Artan Kurti.

Aktgjykimi i Gjykatës Administrative të Malit të Zi i datës 4 mars 2024 anuloi vendimin e Qeverisë së Malit të Zi të datës 9 nëntor 2023, me të cilin Artan Kurti u lirua nga detyra e inspektorit të përgjithshëm në Agjencinë e Sigurisë Kombëtare dhe çështja iu kthye Qeverisë së Malit të Zi për rigjykim.

Gjykata Administrative konstatoi se në procesin e miratimit të vendimit të kontestuar, organi i paditur ka kryer shkelje të rregullave të procedurës administrative nga neni 22 paragrafi 7 i Ligjit për Procedurën Administrative, sipas të cilit shpjegimi i vendimit përmban faktet e vërtetuara, gjendjen, rregulloret materiale dhe arsyet që duke pasur parasysh gjendjen faktike të konstatuar i referohen zgjidhjes së dhënë në dispozitiv.

Gjykata vuri në dukje se shpjegimi i vendimit të kontestuar nuk përmban një listë të vetme materialo-juridike që është aplikuar në rastin konkret, e cila është e nevojshme për shqyrtimin e ligjshmërisë së vendimit, veç është paraparë rregullimi i karakterit procedural, mbi të cilin mbështetet kompetenca e organit të paditur për nxjerrjen e vendimit.

Referuar dispozitave të nenit 38 të Ligjit për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare dhe nenit 60 paragrafët 1 dhe 2 të Ligjit për Nëpunësin Civil dhe Punonjësit, Gjykata vlerësoi se është e qartë se shpjegimi i vendimit për ndërprerjen e mandatit të personit të emëruar duhet të përmbajë arsye konkrete dhe të qarta për shkarkimin, dhe çfarë arsye nuk përfaqëson fakti se prokurori është emëruar në pozitën e inspektorit të përgjithshëm të Agjencisë së Sigurisë Kombëtare nga Qeveria e Malit të Zi, mandati i të cilit ka përfunduar më 31 tetor 2023.

Në mungesë të një shpjegimi të qartë dhe të plotë dhe duke pasur parasysh mendimin e Gjykatës Supreme të Malit të Zi, të shprehur në aktgjykimin Uvp nr.503/22, datë 16.05.2023, Gjykata pranoi padinë dhe anuloi vendimin e kontestuar.

  • 1

    Radio