Aktuale Më shumë

Brukseli nesër për IBAR

Prej tvteuta11:18, 9 Qershor 2024

Grupi i Punës për Zgjerimin e BE-së do të diskutojë Raportin e Përkohshëm të Vlerësimit të Standardeve (IBAR) në seancën e nesërme. Pozicioni i përbashkët i BE-së për kapitujt 23 dhe 24 është gjithashtu në axhendë.

Njoftimi për atë seancë është publikuar në faqen e Këshillit të BE-së.

Në vlerësimin e tij, Komisioni Evropian (KE) deklaroi se Mali i Zi ka përmbushur standardet e përkohshme, ka arritur një rezultat të mirë në nivelin e përputhshmërisë dhe po bën përparim në zbatimin e ligjeve të Bashkimit Evropian dhe standardeve evropiane në kapitujt 23 dhe 24.

Raporti i përkohshëm i vlerësimit të standardeve (IBAR) është dorëzuar nga Komisioni Evropian tek shtetet anëtare të BE-së, të cilat në fund vendosin për vazhdimin e procesit të negociatave të anëtarësimit ndërmjet vendit kandidat dhe Bashkimit Evropian.

Në rast se BE-ja mbështet përfundimisht IBAR-in dhe përcakton një qëndrim të përbashkët, ne po shkojmë drejt përfundimit të negociatave për kapitujt 23 dhe 24 dhe në fazën përfundimtare të negociatave të anëtarësimit me BE-në në përgjithësi.

Në projekt-pozicionin e përbashkët për kapitullin 23, Komisioni vëren se nevojiten përpjekje të mëtejshme në të gjitha nivelet, duke përfshirë sigurimin që kapacitetet e nevojshme administrative dhe zbatuese të jenë të vendosura përpara anëtarësimit, dhe krijimin e një historiku solid të zbatimit të reformave me konsistencë, konkrete dhe rezultate të pakthyeshme.

“Çështje të një rëndësie të veçantë mbeten pavarësia, përgjegjësia dhe efektiviteti i gjyqësorit, rezultatet konkrete të mëtejshme në parandalimin dhe luftën efektive kundër korrupsionit, duke përfshirë korrupsionin e nivelit të lartë, si dhe respektimi dhe zbatimi i plotë i të drejtave dhe lirive themelore”, thuhet në dokument.

Në tekst thuhet se Mali i Zi do ta mbyllë përkohësisht këtë kapitull kur të përmbushë standardet që, ndër të tjera, i referohen zbatimit të një reforme gjithëpërfshirëse të gjyqësorit në përputhje me ligje të BE-së dhe standardet evropiane për paanshmërinë, pavarësinë, përgjegjësinë, efikasitet, profesionalizëm dhe cilësi.

Në veçanti, Mali i Zi duhet të sigurojë në ligj dhe praktikë pavarësinë e qëndrueshme, përgjegjësinë, profesionalizmin dhe integritetin e sistemit gjyqësor në të gjitha nivelet, duke përfshirë lirinë dhe rezistencën e sistemit gjyqësor ndaj përpjekjeve për ndikim të papërshtatshëm të brendshëm dhe të jashtëm, në përputhje me standardet evropiane dhe rekomandimet e Komisionit të Venecias.

Gjithashtu pritet që Mali i Zi të sigurojë kapacitetin, pavarësinë, përgjegjësinë dhe efektivitetin e vetëqeverisjes së gjyqësorit, duke përfshirë përbërjen dhe procesin e vendimmarrjes së Këshillit Gjyqësor, në përputhje me standardet evropiane, si dhe një efikasitet sistemi gjyqësor, “me gjyqtarë dhe prokurorë që marrin vendime dhe aktakuza cilësore brenda një periudhe të arsyeshme kohore”.

Mali i Zi gjithashtu duhet të krijojë sisteme të forta dhe efektive për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit, duke përfshirë korrupsionin e nivelit të lartë dhe kjo pikë referimi do të përmbushet kur, ndër të tjera, të vendosë kapacitetet e duhura operacionale të autoriteteve të specializuara për luftën kundër korrupsionit dhe institucioneve të rregullta gjyqësore për luftën kundër korrupsionit, përfshirë korrupsionin e nivelit të lartë.

“Çështjet e mbuluara nga kapitulli 23 janë ndër reformat themelore thelbësore për suksesin në rrugën e BE. Konsolidimi i përpjekjeve për standardet e përkohshme duhet të vazhdojë për të siguruar që reformat të nguliten,” thuhej në dokument.

BE-ja vëren se do të jetë thelbësore që Mali i Zi të krijojë rezultate solide dhe bindëse të zbatimit në tërësinë e tij, duke treguar se reformat prodhojnë rezultate konkrete, me ndikime të prekshme dhe të pakthyeshme në këta sektorë.

  • 1

    Radio