AKTUELNO Više

Prostorije Centra za Kulturu ustupljene bez ikakve naknade

Prej tvteuta10:18 1 Decembar 2014

Fa­kul­tet za me­di­te­ran­ske po­slov­ne stu­di­je iz Tiv­ta, či­je je  odje­lje­nje od sep­tem­bra otvo­re­no u Ul­ci­nju, bez ika­kve na­kna­de ko­ri­stiti pro­sto­ri­je Cen­tra za kul­tu­ru. Fakultet, kako prenosi Dan, ne pla­ća čak ni tro­ško­ve za elek­trič­nu ener­gi­ju i vo­du, iako će, pre­ma zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, od 20 upi­sa­nih bru­co­ša za pr­vu go­di­nu  pri­ho­do­va­ti 30 hi­lja­da eura. U Cen­tru za kul­tu­ru ka­žu da su pro­sto­ri­je fakultetu ustu­plje­ne na osno­vu od­lu­ke pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Fat­mi­ra Đe­ke, od­no­sno spo­ra­zu­ma o sa­rad­nji ko­ji je on sre­di­nom lje­ta pot­pi­sao sa pred­stav­ni­kom fa­kul­te­ta.

  • 1

    Radio