SliderMN Više

MKI raspisalo oglas za dodjelu koncesije za kamenolom u Ulcinju

Prej tvteuta13:55 18 Jun 2022

Ministarstvo kapitalnih investicija pozvalo je sve zainteresovane da do 21. jula dostave ponude za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena sa ležišta Ristova ponta u Opštini Ulcinj.

Koncesioni akt o nemetaličnoj mineralnoj sirovini arhitektonsko-građevinskog kamena na tom lokalitetu Vlada je usvojila na sjednici 14. aprila.

Pravo učešća na javnom nadmetanju za dodjelu ugovora o koncesiji ima domaće ili strano preduzeće ili drugo pravno lice, preduzetnik ili pojedinac, kao i konzorcijum ili neki drugi oblik poslovnog povezivanja, koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Iz Ministarstva je objašnjeno da će se, kada je riječ o kriterijumima, ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade i ponuđeni obim godišnje rudarske proizvodnje vrijednovati sa po 30 poena, reference ponuđača sa 15, prosječni bruto prihod i profit u posljednje tri godine sa po deset i kvalitet poslovnog plana i efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj sa pet bodova.

Ponuđači koji žele da učestvuju na javnom nadmetanju moraju prethodno otkupiti tendersku dokumentaciju.

Kao dokaz obezbjeđenja ponude prilaže se bankarska garancija ponude na iznos od pet hiljada eura, plativa na prvi poziv, bez prava prigovora.

Bankarska garancija ponude mora imati rok važenja najmanje šest mjeseci od zatvaranja roka za podnošenje ponuda.

Ponude se dostavljaju na adresu Ministarstva i predaju se lično u zatvorenom omotu.

  • 1

    Radio