EKONOMIJA Više

Završena II faza radova na zaštiti i rehabilitacji pješčanih dina na području Velike plaže u Ulcinju

Prej tvteuta10:35 18 Jun 2015

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je realizovalo II fazu radova na zaštiti i rehabilitacji pješčanih dina na području Velike plaže u Ulcinju koja je podrazumjevala ograđivanje pojasa pješčanih dina i trasiranje puteva  i prolaza do plaža, kako bi se spriječilo nekotrolisano probijanje prolaza i  ravnanje pješčanih dina radi formiranja parkinga za vozila.

Za potrebe izvođenja ovih radova, od Agencije za zaštitu životne sredine pribavljeni su uslovi zaštite prirode na osnovu kojih je pripremljena dokumentacija za koju je Agencija izdala Odobrenje za izvođenje radova, a Opština Ulcinj saglasnost. Kako je ovo prva aktivnost ove vrste koja se realizuje u Crnoj Gori, u pripremi dokumentacije korišćena su iskustva iz inostranstva (Italija) kao primjeri zaštite pješčanih dina na plažama.

Nakon uspješno sprovedene I faze zaštite dina u dužini od cca. 2200m tokom prošle godine, realizacija II faze je obuhvatila: mašinsko skidanje rizle sa ranije formiranih parkinga na dinama, čišćenje plaže od otpada sa odvozom na deponiju kao i  nabavku materijala, izradu i postavljanje drvene ograde u dužini od  2060m čime se  fizički zaštitio ovaj pojas.Takođe, postavljena su dva prelaza (pasarele) dužine po 18m, za usmjeravanje turista i posjetilaca prema plaži, kao i tri informativne table sa opštim podacima o dinama (na crnogorskom, engleskom i albanskom jeziku). Ukupna investicija II faze iznosila je cca. 30.000 eura

Javno preduzeće planira da nastavi sa daljim izvođenjem radova na zaštiti dina u zaleđu Velike plaže kako bi se sačuvale njene prirodne karakteristike zbog kojih je Rješenjem o zaštiti objekata prirode (Službeni list SRCG 30/68) Velika plaža sa zaleđem zaštićena  kao Rezervat prirodnog predjela. Prostornim planom posebne namjene za morsko dobro određena je i prostorna cjelina na istočnom dijelu Velike plaže namjenjenja za formiranje novog zaštićenog rezervata prirode sa šumama, močvarama i livadama. Ovo područje karakteriše visok bioodiverzitet, posebno i istočnom dijelu plaže kao i prisustvo rijetkih, zaštićenih vrsta, naročito u zoni pješčanih dina.

Velika plaža, dugačka cca. 12 km širine od 40m-150m, sa svojim zaleđem predstavlja jedinstveni ekološki rezervat u Crnoj Gori u kome su prepoznatljiva specifična staništa kao što su pješčane dine, močvare, ušće rijeke, i dr.

Pojas pješčanih dina formiranih u zaledju plaže, ima svoju višestruku ulogu pored toga što su dine regulatori dinamičnog procesa transporta pijeska, te služe kao zaštita od erozije plaže, ovaj pojas takođe predstavlja značajno stanište jedinstvenih vrsta biljaka – halofitne vegetacije, a koje imaju rijetku osobinu da opstaju u ekstremnim uslovima (zaslanjena podloga i uticaj vjetra).Najkarakterističnije su: Pancratium maritimum, Eryngium maritimum, Jancus maritimus i dr. od kojihe je najugroženija badra – Pancratium maritimum koja se nalazi samo na ovom lokalitetu u uskoj zoni na samoj plaži i zakonom je zaštićena.

Stoga je od posebnog značaja da se postojeći pojas dina sa svojom autothonom vegetacijom sačuva, a lokacije na kojima je ovaj pojas uništen ili poremećen rehabilitujr. U tom cilju,  Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je i projekat zaštite pješčanih dina na Velikoj plaži.

  • 1

    Radio