KULTURA Više

TO Ulcinj na sajmu u Berlinu 09-13.03.2016

Prej tvteuta16:03 11 Mart 2016

Na ovogodišnjem međunarodnom sajmu turizma u Berlinu ITB koji se održava u periodu od 09.-13. marta 2016. godine, Turistička organizacija Ulcinj nastupa na organizovanom štandu Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. Sajam turizma „ITB“ u Berlinu će ove godine okupiti preko 180.000 posjetilaca, od čega je 113.000 profesionalaca iz oblasti turizma, kao i preko 11.000 kompanija iz 180 zemalja, te se s pravom može reći da je ovaj sajam jedan od jačih ove vrste u svijetu.

Na organizovanom štandu NTO nastupaju i lokalne organizacije kao i turistički privrednici, na kojem su objedinili cjelokupnu turističku ponudu Crne Gore. Od tu­ri­stič­kih pri­vred­ni­ka sa pod­ruč­ja op­šti­ne pri­sut­ni su i HTP „Ul­cinj­ska ri­vi­je­ra“, i hotel Llolla ko­ji će to­kom svih da­na saj­ma ima­ti kon­tak­te sa broj­nim part­ne­ri­ma i za­in­te­re­so­va­nim kli­jen­ti­ma. Pr­va tri da­na saj­ma su pred­vi­đe­na za su­sre­te, dok je po­sled­nja dva da­na sa­jam otvo­ren i za po­sje­ti­o­ce. Za Ulcinj Nje­mač­ka je jed­no od glav­nih emi­tiv­nih tr­ži­šta jer sva­ke go­di­ne go­sti iz Nje­mač­ke u Ul­cinj­skoj ri­vi­je­ri se vraćaju u sve većem broju. Njem­ci su tra­di­ci­o­nal­no ve­li­ki lju­bi­te­lji prirode, Borove šume, Velike plaže i Ade Bo­ja­ne i do­la­ze uglavnom po­sred­stvom tu­ri­stič­kih agen­ci­ja .

Moramo napomenuti da Nacionalni parkovi Crne Gore (NPCG) prvi put predstavljaju svoju ponudu na najposjećenijoj berzi svjetske turističke industrije ITB 2016. Svi posjetioci ITB-a, koji će trajati do nedjelje, će imati priliku da se više informišu o crnogorskim zaštićenim područjima, aktivnom odmoru i ponudama koje ne treba propustiti prilikom posjete nacionalnim parkovima, a među njima se nalazi i Ulcinsjka Solana.

Takođe, u okviru sajma biće organizovana konferencija za novinare Nacionalne turističke organizacije (NTO), u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i NPCG, na kojoj će biti predstavljene mogućnosti za investicije i turistička ponuda Crne Gore, pod sloganom „Divlja ljepota na Jadranu“, a štand Crne Gore je prvi dan posjetio i ambassador Crne Gore u Njemačkoj dr.Ranko Vujačić.

Opštinu Ulcinj je tokom 2015.godine posjetilo 13.133 turista iz Njemačke, koji su ostvarili 86.566 noćenja, a to je skoro tri puta više u odnosu na prošlu godinu.

 

Stručna služba TO Ulcinj

  • 1

    Radio