AKTUELNO Više

U Ženevi usvojen konačni izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori u okviru UPR mehanizma

Prej tvteuta10:15 30 Jun 2018

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka učestvovao je na 38. sesiji Savjeta za ljudska prava na kojoj je danas, u Ženevi, usvojen konačni Izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori u okviru mehanizma Opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava.

Izvještaj koji je uspješno prezentovan u januaru ove godine dao je prikaz ostvarenog napretka, izazova i obaveza Crne Gore na planu daljeg jačanja sistema zaštite i poštovanja ljudskih prava i sloboda. Nakon interaktivne diskusije u okviru pomenute prezentacije, Crna Gora je dobila ukupno 169 preporuka od strane zemalja članica UN, od kojih je pruhvatila implementaciju 159.

Ministar Zenka pružajući osvrt na prihvaćene preporuke i dajući kratak rezime učinka po tematskim oblastima u koje su dobijene preporuke grupisane, ponovio je nedvosmislenu posvećenost Crne Gore najvišim vrijednostima demokratrije i principima i načelima sadržanim u Povelji UN, Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i međunarodnim pravnim dokumentima u oblasti ljudskih prava.

On je istakao da dobijene preporuke Crna Gora vidi kao dodatni podsticaj za unapređenje stanja ljudskih prava u zemlji, te da će nastaviti da sprovodi mjere i aktivnosti koje će osigurati efikasnost institucionalnog okvira za ljudska prava i puno sprovođenje ratifikovanih međunarodnih i domaćih instrumenata. Zenka je istakao da će se u narednom periodu intenzivirati napori u oblastima od interesovanja u skladu sa dobijenim preporukama.

U završnom usvajanju Izvještaja učestvovali su predstavnici zemalja članica i nevladinih organizacija. Pohvaljen je konstruktivan pristup UPR mehanizmu i Crna Gora je pozvana na nastavak napora u cilju jačanja zaštite, poštovanja i ostvarivanja ljudskih prava, te ispunjavanja međunarodnih obaveza u oblasti ljudskih prava.

Takođe, predstavnici zemalja članica pozdravili su visok broj prihvaćenih preporuka koje su dobijene u okviru prezentacije Izvještaja u januaru. Dodatno, pohvaljeni su napori u oblasti rodne ravnopravnosti, ekonomskog i političkog snaženja žena, borbi protiv nasilja u porodici, socijalne zaštite ranjivih grupa, zatim u oblasti zaštite djece, lica sa invaliditetom, borbi protiv trgovine ljudima i rad na jačanju nezavisnosti pravosuđa. Generalno, najviše pozitivnih ocjena upućeno je promjeni antidiskriminacionog seta međunarodnih dokumenata.

Ministar Zenka zahvalio je svim zemljama na učešću u diskusiji, kao i organizacijama civilnog društva koje su dale prilog i podstakle interes članstva za stanje u Crnoj Gori. On je još jednom zahvalio i svim državnim institucijama, Instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i nevladinim organizacijama, na kontinuiranom angažmanu i posvećenosti procesu izrade i predstavljanja izvještaja. Prema ministrovim riječima predstavljeni učinak rezultat je zajedničkih zalaganja.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

S poštovanjem,

Emin Ljuljanović

  • 1

    Radio