POLITIKA Više

SAVJET RODITELJA ODLUCIO DA DJECA BOJKOTUJU NASTAVU

Prej tvteuta21:37 11 Septembar 2017

JU OSNOVNA ŠKOLA  “MAHMUT LEKIĆ”, TUZI
S A V J E T  R O D I T E L J A

Zbog nekoliko bezuspješnih zahtjeva upravi škole i Ministarstvu prosvjete da za obrazovanje učenka na albanskom jeziku u JU Osnovnoj školi “Mahmut Lekić”, u Tuzima, angažuju radnike koji  ispunjavaju zakonske norme za ovaj posao, mi predstavnici Savjeta roditelja ove škole,  najavljujemo bojkot nastave do se ne ispoštuju Ustav I zakoni o obrazovanju.
Imajući u vidu:
–  Zakon o manjinskim pravima i slobodama (Član 18) propisuje da: Vaspitni i obrazovni rad u školskoj ustanovi ili posebnom odjeljenju redovne škole sa nastavom na jeziku manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica obavljaju nastavnici iz reda tog manjinskog naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica koji imaju aktivno znanje jezika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, odnosno nastavnici koji nijesu iz reda odnosnih manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, a imaju aktivno znanje jezika i pisma tih manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica,
– Opšti  zakon  o obrazovanju, član 101 stav 3, koji glasi:  Nastavnici u ustanovama ili posebnom odjeljenju ustanove sa nastavom na jeziku manjine moraju, pored uslova propisanih zakonom, da imaju aktivno znanje jezika i pisma te manjine i crnogorskog jezika” , kao i
-Član 78 Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju koji predviđa: Nastavu u školi mogu izvoditi nastavnici kojima je jezik na kojem se izvodi nastava maternji jezik ili nastavnici koji su završili odgovarajući fakultet za obrazovanje nastavnika na jeziku na kome se ta nastava izvodi, ne tražimo ništa više sem da sa ispoštuju ovi zakoni.
Moramo istaći de se ovaj problem ponavlja godinama, to jest od kada su data riješenja radnicima koji ne znaju albanski jezik, za rad u odeljenjima gdje se nastava izvodi u ovom jeziku. Ova riješenja su protivzakonita, jer po gorenavedenim zakonima propisano je da nastavnici znaju jezik na kome se izvodi nastava, zbog toga smo reagovali u više navrata.  Savjet roditelja ove škole 21. 10. 2015. godine se obratio zahtjevom  u kome se takođe tražilo da se problem riješi kako je propisano zakonima, kada smo imali i odgovor Marasha Dukaja, generalnog direktora Direktorata za obrazovanje manjina  br. 610-603/2015-2 od 23.10.2015.god., u kome se najavljivalo povoljno riješenje ovog problema, ali pošto se u ovom pravcu nisu preduzete nikakve mjere, naprotiv situacija se pogoršala, to jeste se nastavilo sa nezakonitim zapolenjima, zbog toga 07. 09. 2017.god. Savjet roditelja se obratio Ministarstvu Prosvjete novim zahtjevom, kako bi se ovaj poblem hitno riješio.
Dana 08. 09. 2017. god. se održao sastanak  Savjeta roditelja, u kojem je prisustvovao podpresjednik Parlamenta i predsjednik Nacijonalnog Savjeta Albanaca , g. Genci Nimanbegu, direktor Direktorata za obrazovanje manjina, Maraš Dukaj, kao i direktor JU OŠ “Mahmut Lekić“, Nikola Dukaj, kada smo jednoglasno odlučili da, ukoliko se hitno ne riješi ovaj problem do 11.09.2017.god., odmah pristupi u bojkotu nastave. U medjuvremenu, od direktora Direktorata za obrazovanje manjina i od direktora  škole, u vezi sa našim zahtjevom, danas smo dobili negativan odgovor usmenim putem, to jest da neće pristupiti poštovanju zakona, koji propisuju da naša đeca pohađaju predmete na maternjem jeziku, zbog toga smo prinuđeni da organizujemo bojkot nastave sve dok se ne ispoštuju zakonski propisi. Mi smo odlučni da, za kršenje Ustava i zakona koja garantuju obrazovanje naše djece na maternjem jeziku, riješimo sudskim putem.

Tuzi, 11.09.2017. god.
S poštovanjem,
Savjet roditelja  JU OŠ “Mahmut Lekić“ – Tuzi
Presjednik
RAKO CAMAJ
Tel:069777669
Doda Ljuljđuraj
+38269078585

 

 

 

 

  • 1

    Radio