AKTUELNO Više

Saopštenje za javnost povodom netačnih informacija iznesenih na VI Međunarodnoj konferenciji za zaštitu Ulcinjske solane

Prej tvteuta17:53 25 Oktobar 2022

Najiskrenije i najdublje vjerujemo da ljudi na čelnim pozicijama u zemlji ne bi trebali da donose odluke isključivo po zahtjevima nevladinih organizacija, a da makar prije toga ne čuju šta službenici na koje se te odluke odnose imaju da kažu o spornim pitanjima za koja se pozivaju na odgovornost. To je makar minimum demokratije i pravičnosti koji smo kao društvo, vjerujemo, dosegli.

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore je kao upravljač već preduzeo korake u pravcu sanacije ključnih bentova u Ulcinjskoj solani i u tom pravcu je od resornog Ministarstva 14. oktobra 2022. godine traženo da se ti radovi realizuju kroz ugovor o poslovno tehničkoj saradnji koji Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma ima zaključen sa D.O.O „Zaštitom prostora Crne Gore“ Danilovgrad broj 01-745/22-752, kojim ugovorom je shodno Zaključku Vlade 04-5288/2 od 04. novembra 2021. godine toj kompaniji dato u nadležnost da izvodi radove od opšteg interesa radi sanacije šteta od elementarnih nepogoda i usljed više sile, te sprovođenje mjera zaštite zemljišta od erozija i bujica, a u koje radove spadaju upravo radovi na sanaciji bentova u Ulcinjskoj solani.

Ovi radovi su od strane stručnih lica D.O.O „Zaštite prostora Crne Gore“ procijenjeni na oko 8.500€ i trošak ovih radova bi snosili JPNPCG. Međutim resorno Ministarstvo od JPNPCG traži da se ovi radovi realizuju kroz projekat NVO CZIP na način da JPNPCG budu nosioci projekta kroz koji bi se za iste ove radove utrošilo oko 500.000€ s tim da JPNPCG nemaju na uvid finansijsku konstrukciju odnosno da nemaju uvid o tome na koji način se ova sredstva distribuiraju, dok po zakonu kao nosioci imaju svu odgovornost za svaki aspekat koji se tiče ralizacije tog projekta.

JPNPCG je apsolutno siguran u ispravnost svog stava da ove radove od javnog interesa treba da realizuje kompanija u državnoj svojini kroz ugovor koji već ima potpisan sa Vladom Crne Gore odnosno sa resornim Ministarstvom. Takođe, smatramo da jedna državna ustanova, u ovom slučaju JPNPCG ne treba i ne smiju da se koriste kao pokriće za realizaciju netransparetnih projekata sa nedefinisanim finansijskim tokovima, koliko god se to predstavljalo kao pozitivna i korisna aktivnost.

Što se tiče aktivnosti nevladinih organizacija na području Ulcinjske solane, isti su slobodni da ih realizuju u interesu zaštite solane i da u tom pravcu plasiraju sredstva kojima raspolažu, u čemu ih JPNPCG nikada nije sprečavalo niti će. JPNPCG samo ne može da bude nosilac tuđih projekata i vjerujemo da u tome nema ništa sporno.

Upravo radi očuvanja integriteta kako resornog Ministarstva tako i JPNPCG a u krajnjem države Crne Gore držimo do toga da konkretni radovi kao radovi od opšteg interesa treba da budu izvedeni od strane privrednog društva u svojini Crne Gore, D.O.O „Zaštita prostora Crne Gore“ koje predmetne radove i izvodi kao svoju osnovnu djelatnost, shodno Odluci Vlade kojom je predmetno društvo osnovano, koje bi JPNPCG finansiralo iz sopstvenih sredstava i bilo odgovoran subjekat u vezi sa izvođenjem istih. Sa druge strane, nevladine organizacije su takođe slobodne da samostalno realizuju te radove, ali ne na način da JPNPCG budu nosioci odgovornosti za iste.

Takođe najiskrenije i najdublje vjerujemo da ljudi na čelnim pozicijama u zemlji ne bi trebali da donose odluke isključivo po zahtjevima nevladinih organizacija, a da makar prije toga ne čuju šta službenici na koje se te odluke odnose imaju da kažu o spornim pitanjima za koja se pozivaju na odgovornost. To je makar minimum demokratije i pravičnosti koji smo kao društvo, vjerujemo, dosegli.

Napominjemo da pored upravljanja sa pet postojećih parkova, a Odlukom Vlade je uspostavljeno privremeno upravljanje Ulcinjskom solanom od strane JPNPCG dok Vlada ne nađe konačno rešenje za pitanje solane, na šta se čeka već više godina. Ovo privremeno upravljanje se produžava svakih šest mjeseci, a do sada to privremeno stanje traje skoro sedam godina. U svakom slučaju za rukovodstvo JPNPCG zaštita integriteta i interesa preduzeća i Crne Gore će uvjek biti na prvom mjestu o čemu govore i poslovni rezultati koji su najbolji koje je ovo preduzeće ostvarilo u poslednjih 20 godina sa više od 1.000,000€ kojima JPNPCG trenutno raspolažu na svom računu.

  • 1

    Radio