KULTURA Više

Sajam inovativnih ideja „Inovacijama za jednake mogućnosti“

Prej tvteuta17:09 16 Mart 2016

SAOPŠTENJE: 

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević posjetila je danas, 15.03.2016. godine, sajam inovativnih ideja „Inovacijama za jednake mogućnosti“ koje sprovode nevladine organizacije Juventas i SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Koalicija KNO za društvene promjene, a koji je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Cilj projekta je da ojača ulogu civilnog društva u daljem usklađivanju crnogorskih socijalnih politika sa standardima EU, kao i da da doprinos procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj Uniji.

Ministarka Kovačević je ovom prilikom istakla da je jako važno neposredno čuti probleme sa kojima se suočavaju pružaoci usluga i najranjivije grupe, kao i planove za njihovo usavršavanje, a tim i stvoriti  osnovu za kreiranje dugoročnih, sinhronizovanih međusektorskih inicijativa koje će dati bolje rezultate.

„Veoma je značajano istaći da Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u cilju unapređenja socijalne i dječije zaštite, sprovodi Reformu od 2013. godine, a sve u cilju efikasnijeg rada i bolje pristupačnosti pravima iz socijalne i dječije zaštite. U tom cilju, donijet je novi Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti kojim je unaprijeđena oblast materijalnih davannja, kao i oblast socijalne i dječije zaštite.

Realizovana je I Faza projekta „Socijalni karton – Informacioni sistem socijlnog staranja koji je jedan od osnovnih stubova reforme sistema i koji će značajno unaprijediti način rada centara za socijani rad.

U svim Centrima za socijalni rad su formirani stručni timovi za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom, donijeta je nova Strategija za zastitu od nasilja u porodici, uspostavljen SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja, uanaprijeđeni servisi podrške starim licima, data podrška kada je u pitanju promocija i zaštita prava LGBT osoba, a štampana je i publikacija KREIRANJE SIGURNOG OKRUŽENJA ZA LGBT OSOBE – Uloga i odgovornost socijalnog rada, policije i civilnog društva.

U narednom periodu Ministarstvo će nastaviti aktivnosti na saradnji sa organizacijama civilnog društva i njihovog većeg učešća u izradi zakonskih akata, strategija, kako bi  se podigao nivo informisanosti u ključnim socijalnim problemima u Crnoj Gori.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja će i dalje raditi na jačanju podrške u stvaranju boljih uslova za socijalno preduzetništvo i lokalne inicijative, a naravno i za predloge nevladinog sektora o novim socijalnim servisima, novim idejama i finansijskoj pomoći vezano za inovativne ideje za inkluziju i zapošljavanje marginalnih grupa“, naglasila je ministarka Kovačević u svom današnjem govoru.

Pored ministarke Kovačević, sajmu inovativnih ideja „Inovacijama za jednake mogućnosti“ prisustvovali su Mitja Drobnič, šef Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori,  Ivana Vujović, Juventas, Biljana Zeković, SOS Podgorica.

 

  • 1

    Radio