AKTUELNO Više

Opstinski Tim za zastitu i spasavanje Ulcinj donio zaključke vezane za trenutnu situaciju

Prej tvteuta14:45 22 Mart 2021

Opstinski tim za zastitu zdravlja gradana i sprjecavanja sirenja zaraznih bolesti, odrfao je 22.03.2020. sastanak kojem su prisustvovali: Aleksandar Dabovic rukovdilac Tima, Arben Tagani, nacelnik OB Ulcinj, Sadije Holaj, direktorica Dama zdravlja , Saubih Mehmeti, Hadixhe Gjoni, Astrit Hoxha, Milazim Mustafa, Skender Kaleziqi, Vase Radovic.

Sastankom je rukovodio Predsjednik Opstine Aleksandar Dabovic, istovremeno rukovodilac Opstinskog tima z/s.

Na sastanku je analizirana trenutna epidimioloska situacija u Ulcinju i usvojeni su sljedeCi

Zakljucci:

  1. Konstatovano je da su mjere Ministarstva zdravlja i Opstinskog tima z/s u predhodnom periodu dale rezulate u sprjecavanju povecanja broja inficiranih u Ulcinju, zahvaljujuc i aktivnostima nadlefoih drfavnih i lokalnih organa ali i vecim stepenom discipline gradana.
  2. Zakljuceno je da je neophodno nastaviti sa primjenom mjera na period od 15 dana sa timovima koji su vec formirani od predstavnika drfavnih i lokalnih organa, a koji su se pokazali veoma efikasnim. Ovim timovima 6e koordinirat i Hadixhe Gjoni, potpredsjednica
  3. ukazuje se, da ce se u susret ljepsim meteo uslovima i predstojecim vjersk im praznicima kontrolisati okupljanja gradana, sa posebnim akcentom na kontrolu privatnih objekata na rijeci Bojani, drugih objekata i javnih povrsina, radi pridrfavanja mjera drfanje distance , broja okupljenih i nosenja zastitnih
  4. Pripadnici Sluzbe za zastitu i spasavanje , sa volonterima Crvenog krsta, pruzit ce podrsku osobama koje su u izolaciji iii nijesu u mogucnosti izlaziti, a kojisvoje potrebe mogu prijav iti na broj telefona 123
  5. Zakljuceno je da je zbog limitiranih kadrovskih rjesenja, a povecanog obima nadlefoosti, neophodno zatraziti od resornog Ministarstva finansija saglasnost za popunjavanje uprafojenih radnih mjesta kod Zbe komunalne policije i turisticke inspekcije u cilju ispunjavanja kako redovnih obaveza , tako i u cilju ocuvanju zdravlja stanovnistva i sprjecavanja daljeg sirenja epidemije.
  6. 0 zakljuccima preko lokalnih i drfavnih medija informisati gradane.                                                                 Ulcinj, 22.03.2021.

  • 1

    Radio