AKTUELNO Više

Novine u fondu za zdravstveno osiguranje

Prej tvteuta09:44 7 Decembar 2020

 1. KORIŠĆENJE NOVE BIOMETRIJSKE LIČNE KARTE KAO ZDRAVSTVENE KNJIŽICE

Da bi se koristila mogućnost da se nova biometrijska lična karta koristi i kao zdravstvena knjižica, potrebno je izvršiti njenu verifikaciju kroz kratku proceduru u kancelariji Fonda zdravstva u Ulcinju (preko puta zgrade Opštine).

Sve što je potrebno je da sa sobom, pored nove lične karte ponesete i dokument koji sadrži PIN i PUK, koji se dobija prilikom izdavanja nove LK.

Podrazumjeva se da lice mora da ima važeće zdravtsveno osiguranje to jest, da bude aktivni osiguranik Fonda zdravstva.

 

 1. NOVINE U OSTVARIVANJU PRAVA NA PRIVREMENU SPRIJEČENOST ZA RAD (BOLOVANJE)

Stupio je na snagu novi Pravilnik kojim je regulisan način ostvarivanja prava na bolovanje i refundacija sredstava po osnovu isplaćene zarade radniku koji koristi pravo na privremenu spriječenost za rad.

Glavne novine u odnosu na dosadašnji Pravilnik su:

 • Izabrani ljekar i prvostepena ljekarska komisija pravo na bolovanje utvrđuju uz lično prisustvo osiguranika. Samo u izuzetnim prilikama može se odobriti i bez prisustva osiguranika (kada se radi o bolničkom liječenju, kada je osiguranik nepokretan ili teško pokretan ili je priroda bolesti takva da mora da miruje).
 • Izabrani ljekar i dalje ima pravo da utvrdi bolovanje za prvih 30 dana, ali ono što je važno jeste da se osiguranik odmah mora javiti ILJ da otvori bolovanje, a najkasnije u roku od 3 dana od nastanka uzroka za bolovanje. Izuzetak je kada se radi o bolničkom liječenju, kada ILJ može da utvrdi pravo na privremenu spriječenost retroaktivno i preko 3 dana, ali to mora posebno da obrazloži da bi mu program mogao omogućiti otvaranje takvog bolovanja.
 • Ukoliko izabrani ljekar utvrdi da postoji potreba za bolovanjem i preko 30 dana, dužan je osiguranika uputiti na prvostenu ljekarsku komisiju i to, prije isteka 30-tog dana bolovanja, što znači da se osiguranik mora javiti prvostepenoj ljekarskoj komisiji, prije isteka 30 dana od početka bolovanja.
 • Privremena spriječenost za rad se sada cijeni i na osnovu zdravstvenog stanja osiguranika u odnosu na uslove i zahtjeve radnog mjesta.
 • Novina u odnosu na prethodni Pravlinik je i to, da sada, ako se ukaže potreba da se poslije zaključenja bolovanja otvori novo bolovanje, izabrani ljekar to može da uradi tek ako je proteklo 5 dana od zaključenja prethodnog bolovanja. Za kraći rok, dužan je osiguranika uputiti odmah na prvostepenu ljekarsku komisiju. Do sada je taj rok bio 3 dana.
 • Isto tako, po novom Pravilniku, izabrani ljekar ili prvostepena ljekarska komisija mogu, ako ocjene da je zdravstveno stanje osiguranika takvo da ukazuje na gubitak radne sposobnosti i da se ne može očekivati poboljšanje, to lice odmah uputiti na ocjenu radne sposobnosti kod ljekarske komisije Fonda PIO.
 • Novina je i to da sada izabrani ljekar može, ako ocjeni da se zdravstveno stanje osiguranika poboljšalo ili na njegov zahtjev, da prekine bolovanje i prije roka koji je utvrdila prvostepena ljekarska komisija.
 • Novim pravilnikom je utvrđeno da se privremena spriječenost za rad utvrđuje prema Kriterijumima, koji su sastavni dio tog pravilnika. Tim Kriterijumima je, pored ostalog utvrđeno i trajanje bolovanja po dijagnozama, kojeg treba da se pridžavaju ILJ I PLJK. Oni mogu prekortačiti taj broj dana samo u izuzetnim situacijama (komplikacije bolesti, više bolesti) ali to moraju posebno da obrazlože.
 • U slučaju da bolovanje traje duže od 90 dana Ljekarska komisija može da zahtjeva od osiguranika pribavljanje mišljenje nadležnog Konzilijuma sekundarnog nivoa, a preko 6 mjeseci, mišljenje Konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore.
 • Što se tiče odobravanja privremene spriječenosti za rad, po osnovu njege oboljelog člana uže porodice (bračni drug ili dijete), novina je da sada izabrani ljekar može da odobri bolovanje do 30 dana na predlog izabranog pedijatra ili ljekara sepcijaliste, koji liječi oboljelog člana starosti preko 15 godina, dok ljekarska komisija, na osnovu predloga tih ljekara, može odobriti bolovanje, do tri mjeseca za dijete do 15 godine života i do 30 dana za osobu stariju od 15 godina.

Prvostepena ljekarska komisija može da odobri privremenu spriječenost I preko ovog roka, ali najduže do ukupno, 6 mjeseci za osobu do 15 godina i do 4 mjeseci za starije od 15 godina, ali samo na predlog nadležnog Konzilijuma doktora KC CG ili zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa kod koje se liječi osiguranik.

 • Novim pravilnikom su utvrđene i neke izmjene koje se tiču procedure refundacije sredstava za isplaćenu zaradu zaposlenom koji ostvaruje pravo na privremenu spriječenost za rad. Zaposleni koji se nalazi na bolovanju ima pravo na isplatu zarade, a poslodavac ima pravo na refundaciju tih sredstava, isplaćenih poslije 60 dana bolovanja, a kod bolovanja po osnovu održavanja trudnoće, od prvog dana.

Novina je da sada zahtjev za refundaciju isplaćenih po tom osnovu poslodavac može  da podnese najkasnije u roku od 90 dana od dana isplate naknade zaposlenom, za mjesec za koji se zahtjeva refundacija. Ukoliko se zahtjev ne podnese u ovom roku, od 90 dana, refundacija se ne može ostvariti.

 

 • 1

  Radio