TURIZAM @sr Više

MORSKO DOBRO: SANIRANA OGRADA OKO DINA NA VELIKOJ PLAŽI

Prej tvteuta09:56 12 Januar 2019

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom nastavilo je projekat zaštite pješčanih dina   na Velikoj plaži, koji je započet još 2015 godine.

Ovim projektom se ograđuje postojeći pojas dina i trasiraju putevi do plaža, kako bi se spriječilo nekotrolisano probijanje prolaza i parkiranje vozila na dinama.

Za potrebe izvođenja radova na zaštiti i rehabilitaciji pješčanih dina Agencija za zaštitu prirode i životne sredine izdala je dozvolu i uslove zaštite prirode na osnovu kojih je pripremljen ovaj predmjer i predračun, a za realizaciju ovoga posla korišćeni su pozitivni primjeri i iskustva iz inostranstva (Italija).

Radovi na zaštiti dina i sanaciji postojeće ograde obuhvati li su nabavku materijala i zamjenu postojeće drvene ograde dužine 300 m kako bi se fizički zaštitio ovaj pojas. Trasirani su prilazi za usmjeravanje korisnika i posjetilaca prema plaži, izvršena sanacija i farbanje postojeće ograde u dužini od 2200 m, a zatim je izvršeno postavljanje dvije trojezične informativne table sa opštim podacima o dinama kod privremenih objekata “Pacha” i “Macao”. Radove je izvelo prduzeće „RDZ”iz Budve,  vrijednost   investicije iznosila je 11.737 eura.

Pojas pješčanih dina formiranih u zaledju plaže, ima svoju višestruku ulogu. Pored toga što su dine regulatori dinamičnog procesa transporta pijeska, te služe kao zaštita od erozije plaže, ovaj pojas takođe predstavlja značajno stanište jedinstvenih vrsta biljaka – halofitne vegetacije, a koje imaju rijetku osobinu  da opstaju u ekstremnim uslovima        (zaslanjena podloga i uticaj vjetra). Najugroženija vrsta je badra – Pancratium maritimum koji se nalazi samo na ovom lokalitetu u uskoj zoni na samoj plaži i zakonom je zaštićena.

 Inače Velika plaža, dugačka cca. 12 km širine od 40m-150m, sa svojim zaleđem predstavlja jedinstveni ekološko područje u Crnoj Gori u kome su prepoznatljiva specifična staništa kao što su pješčane dine, močvare, ušće rijeke, i dr. Rješenjem o zaštiti objekata prirode (Službeni list SRCG 30/68) Velika plaža sa zaleđem zaštićena je  kao Spomenik prirode.

Stoga je od posebnog značaja da se postojeći pojas dina sa svojom autothonom vegetacijom sačuva , a lokacije na kojima je ovaj pojas uništen ili poremećen da se rehabilituju.

 

JP Morsko dobro

 

 

  • 1

    Radio