POLITIKA Više

Izazovi pred novim rukovodstvom JPNPCG

Prej tvteuta22:15 27 Maj 2016

Direktorica Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore Azra Vuković na današnjoj Konferenciji za medije koja je održana u PR Centru u Podgorici, informisala je javnost o ključnim izazovima sa kojima se u ovom periodu susreće JP i  načinima njihovog rješavanja kada je u pitanju finansijsko poslovanje, upravljanje, zaštita i promocija NPCG. Takođe je informisala o najznačajnijim projektima i aktivnostima u vezi sa zaštitom biodiverziteta definisanim petogodišnjim i jednogodišnjim planovima upravljanja za nacionalne parkove, najznačajnijim kapitalnim investicijama koje će Javno preduzeće realizovati u saradnji sa Direkcijom javnih radova Crne Gore i turističkoj sezoni i posjećenosti Parkova od početka godine do danas.

U vezi sa aktuelnom situacijom, direktorica Vuković je istakla, između ostalog, da se stupajući na tu poziciju, susrela se sa brojim problemima koji otežavaju djelovanje JP.

„Među najvažnijim problemima, na čijem riješavanju aktivno radim, ističem: loše upravljanje finansijama na nivou preduzeća u prethodnom periodu, te organizacione i kadrovske probleme.

Loše upravljanje finansijama u prethodnom periodu dovelo je do toga da je preduzeće prošle godine, pored sopstvenih prihoda uvećanih za 249.000 u odnosu na prethodnu godinu, poslovalo sa minusom od 42.000 eura. U tom smislu, jedno od ključnih izazova za ovo preduzeće je uspostavljanje održivog finansijskog poslovanja. S tim u vezi pristupili smo racionalizaciji troškova, posebno u onim sferama koje neće uticati na kvalitetno upravljanje zaštićenim prirodnim resursima.

Novi menadžment preduzeća naporno radi na uspostavljanju mehanizama kontrole potrošnje unutar preduzeća, te organizaciji poslovanja koja je u skladu sa zakonskim okvirima. Ovo ističem posebno imajući u vidu izvještaj Državne revizorske institucije koji je uslijedio nakon revizije finansijskog poslovanja ovog preduzeća za 2014. godinu, a koji je imao 50 preporuka za implementaciju“, navela je Vuković.

Ona je takođe dodala da se radi na izmjenama organizacije i raspodjele posla, kao i odgovornosti među zaposlenima. Takođe, kako je kazala, kadrovski problemi su evidentni jer su bila upražnjenja radna mjesta na ključnim pozicijama koja su trebala biti oslonac kvalitetnog upravljanje preduzećem, te da se već radi na adekvatnom rješavanju ovog problema u cilju uspostavljanja jednog organizacionog sistema koji je funkcionalan, svrsishodan i koji treba da doprinese  adekvatnom upravljanju nacionalnim parkovima.

„Kada govorimo o Nacionalonim parkovima Crne Gore treba se poći od činjenice da ovo JP upravlja sa 7.7% najvrijednije, i, u smislu biodiverziteta, najbogatije teritorije zemlje, kao i, od prošle godine, Solanom. Crna Gora treba da bude prepoznatljiva po vrijednostima i ljepoti parkova, te mogućnostima unutar istih koje ne remete prirodni sklad i ravnotežu. Uspostavljanjem profesionalnog odnosa prema poslu koji kao preduzeće obavljamo, preuzimanjem odgovornosti za aktivnosti koje vršimo, uz neznatna ulaganja u infrastrukturu, profit parkova će se povećati u narednom periodu“, navela je Vuković.

Ona je podsjetila da su u skladu sa zakonom i smjernicama dobijenim od strane IUCN-a, urađeni petogodišnji planovi upravljanja za Nacionalne parkove za period od 2016. do 2020. godine. U planovima su definisane aktivnosti vezane za očuvanje prirodnih vrijednosti kao što su:

  • Uspostavljanje monitoringa mrkog medvjeda
  • Utvđivanje prisutnosti najznačajnijih staništa vidre,
  • Očuvanje florističkog diverziteta,
  • Kontrola ubiranja ljekovite flore i šumskih plodova u komercijalne svrhe u NP Biogradska gora,
  • Prikupljanje podataka o prisutnosti najznačajnijih vrsta sisara u cilju uspostavljanja dugoročnog monitoringa u NP Lovćen,
  • Upravljanje staništem kolonijalnih vrsta ptica,
  • Upravljanje staništem kudravog pelikana,

i mnoge druge aktivnosti. U smislu kvalitetnog upravljanja prirodnim vrijednostima, neophodna je dosljedna implementacija planova upravljanja.

Jedna od velikih prijetnji za biodiverzitet jeste povećan broj nelegalnih aktivnosti u Parkovima. Vrlo često te aktivnosti prevazilaze kapacitete i mogućnosti koje NPCG imaju u suzbijanju istih, s toga ćemo uložiti dodatne napore u suzbijanju ovih negativnih pojava u NPCG, posebno imajući u vidu one Parkove koji su prepoznatljivi po, nažalost, nelegalnim aktivnostima, dodala je Vuković.

Na pomenute aktivnosti vezane za zaštitu i očuvenje prirodnih vrijednosti, treba dodati neophodnost promocije parkova na domaćem i međunarodnom nivou. Neophodno je i promovisanje parkova sa aspekta biodiverziteta, prirodnog pejzaža, gastronomije, kulturnog nasljeđa, ali i aktivnosti koje je moguće realizovati unutar istih. Iz tog razloga radićemo i na poboljšanju promocije područja parkova kako bi se u krajnjem doprinijelo boljoj posjećenosti.

Takođe, u narednom periodu planirani su infrastrukturni projekti sa ciljem uspostavljanja boljih uslova za boravak turista u parkovima.

„Jedan od ključnih infrastrukturnih objekata čija implementacija se odvija u okviru NP Durmitor jeste izgradnja restorana na Crnom jezeru. Imajući u vidu brojne nagomilane probleme koji su se dešavali od momenta planiranja ovog restorana, pa kroz sve faze realizacije istog u prethodnih godinu dana, danas možemo reći da činimo dodatne napore kako bi se omogućio nesmetan završetak radova i obezbijedilo otvaranje restorana u ovoj sezoni. Iako i dalje postoje otvorena pitanja, vjerujemo da ćemo u toku ove godine restoran staviti u funkciju i obezbijediti dodatnu uslugu u okviru NP Durmitor za sve posjetioce Crnog jezera, kazala je Vuković.

Takođe, u narednom periodu se očekuje i završetak radova na restoranu na Biogradskom jezeru, ali i drugi projekti u ostalim parkovima.

Posjećenost Nacionalnih parkova Crne Gore

Ono sto je nepobitna činjenica je da broj posjetioca u parkovima iz godine u godinu raste. Naime, prema najnovijim informacijama, parkove je u ovoj godini posjetilo 26.178 posjetilaca za razliku od prošle godine kada ih je bilo 22.129  što je za oko 18 procenata više.

S tim u vezi, neophodni su adekvatni odgovori u smislu pružanja usluga onima koji su zainteresovani za boravak u našim parkovima, ali isto tako u smislu zaštite i kontrole teritorije parkova od pritisaka nelegalnim aktivnostima.

Sigurna sam da ćemo uspostavljanjem održivog, funkcionalnog i odgovornog sistema upravljanja moći da adekvatno odgovorimo ovom zadatku, zaključila je Vuković.

  • 1

    Radio