EKONOMIJA Više

Forca: U Ulcinju 80 inspektora, iznos izrečenih kazni premašuje 300 hiljada eura

Prej tvteuta09:00 20 Jul 2022

Vršenje nadzora u objektima čak i po nekoliko puta dnevno u istom objektu, sa ciljem da se isti kazni nije u skladu sa načelom prevencije i srazmjernosti.

Slažemo se da je cilj i svrha inspekcijskog nadzora prevencija i uvođenja subjekata u legalne tokove, međutim smatramo da Uprava za inspekcijske poslove ne shvata pravo značenje pojmova prevencije i srazmjernosti.

Naime što u Upravi za inspekcijske poslove dobro znaju radi otklanjanja nepravilnosti inspektorima stoje na raspolaganju razne mjere kao što su: ukazivanje na utvrđene nepravilnosti i odredi rok za njihovo otklanjanje; naredi preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji u roku koji odredi.

Radi javnosti bilo bi uputno da Uprava za inspekcijske poslove dostavi podatak u koliko slučajeva je postupljeno na gore navedeni način, prije nego što je izrečena novčana kazna, iz razloga što smatramo da je novčana kazna koja se izriče subjektu nadzora, mjera koja se izriče izuzetno i to samo u slučajevima kada se na gore navedeni način ne može postići svrha inspekcijskog nadzora, a to je kako i sama Uprave za inspekcijske poslove navodi u svom saopštenju, suzbijanje svih vidova nelegalnog poslovanja, bilo da se radi o suzbijanju sive ekonomije, radu bez odobrenja, ne prijavljenim radnicima itd.

Smatramo da bi svaki pošteni preduzetnik i privrednik zasigurno postupao savjesno i otklonio neregularnosti kada bi bile izrečene mjere koje smo naprijed naveli.

Isto tako, neće biti da se budžet države mora puniti od kazni, od kojeg posredno i inspektori dobijaju platu, već se budžet države puni plaćanjem taksi i poreza.

Što se Ulcinja tiče u saznanju smo da se u našem gradu trenutno nalazi 80 inspektora, te samim tim najviše inspektora proporcionalno broju stanovnika, što je apsurd, jer mislimo da nije Ulcinj jedini grad gdje ima nepravilnosti. Ovoliki broj inspektora zasigurno se ne nalazi u Ulcinju radi preventive, već naprotiv, u namjeri da bi se što više privrednika Ulcinja kaznilo.

Bilo bi dobro kada bi Uprava za inspekcijske poslove kada već daje podatak koliko je kazni naplaćeno, tj. 93.000,00 eura, da dostavi i podatke koliko je izrečenih kazni, jer smatramo da taj iznos premašuje iznos od 300.000,00 eura koji smo naveli u ranijem saopštenju, a koju informaciju smo dobili od građana, obzirom da naplaćena kazna ne znači da je toliko i izrečenih kazni.

Takođe smatramo da imajući u vidu ekonomsko-socijalne i medicinske uslove koji su zahvatili našu državu, uprava za inspekcijske poslove mora pokušati da što više u budućnosti primjenjuje načelo srazmjernosti, jer će neselektivno i nesrazmjerno kažnjavanje, primorati privrednike da zatvore svoje objekte i voditi ih čak u stečaj, što sigurno neće doprinijeti budžetu države.

Na samom kraju obavještavamo širu javnost da nismo za to da se ne poštuju zakoni i da se ne uvede red u poslovanju, već smatramo da je pristup i način rješavanja ovih problema od strane Uprave za inspekcijske poslove pogrešan.

Nova Demokratska Snaga – FORCA

 

 

  • 1

    Radio