EKONOMIJA Više

CEDIS kreće u akciju suzbijanja neovlašćenog korišćenja električne energije

Prej tvteuta10:55 6 Jul 2021

CEDIS kreće u opsežnu akciju suzbijanja neovlašćene potrošnje električne energije na području svih crnogorskih opština. Specijalizovane ekipe obilaziće mjerna mjesta u okviru trafo-reona gdje su uočene disproporcije između isporučene i izmjerene električne energije.

Neovlašćena potrošnja električne energije za posledicu prije svega ima smanjenje stepena sigurnosti i kvaliteta u napajanju, zbog čega usljed nelegalnih radnji neodgovornih pojedinaca može doći do problema u napajanju za one koji su legalno priključeni i redovno izmiruju obaveze za električnu energiju. Upravo su prava naših korisnika i uvođenje u legalne okvire svih aktivnosti na distributivnoj mreži centralni motiv ove akcije, koju ćemo sprovoditi energično i dosledno”, kazao je rukovodilac Operativne direkcije, Vladimir Ivanović.

CEDIS raspolaže najmodernijom opremom za utvrđivanje neovlašćenih aktivnosti na mjernim mjestima, dok radnje na terenu sprovode stručne ekipe sa višegodišnjim iskustvom, upoznate sa svim vidovima neovlašćenog preuzimanja električne energije i detaljnim informacijama o karakteristikama konzuma, naročito o problematičnim područjima.

“Osim toga, CEDIS je u prethodnom periodu pokrenuo niz projekata, sa akcentom na Projekat ugradnje elektronskih brojila, zahvaljujući čemu su gubici električne energije koji su 2012. godine iznosili 20,13 odsto, do 2020. godine smanjeni na 12.93 odsto. Međutim finansijska šteta po CEDIS je i dalje visoka, a i pored toga što se ovi gubici ne prelivaju na račune potrošača električne energije, opterećuju poslovanje i investicionu aktivnost Kompanije, a mogu se negativno odraziti na dugoročnu održivost popusta rezervisanih za redovne platiše”, kazao je Ivanović.

 Zakon o energetici zabranjuje neovlašćeno korišćenje električne energije i obavezuje CEDIS da ukoliko utvrdi krađu, bez prethodnog upozorenja, obustavi isporuku električne energije korisniku. Dalje postupanje propisano je Pravilima za sprovođenje postupka za otkrivanje, utvrđivanje i sprečavanje neovlašćenog korišćenja električne energije i Metodologijom za obračun i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije. U periodu od 2016. godine obračunato je ukupno oko 86 miliona kWh po osnovu neovlašćeno preuzete električne energije ili 8.7 miliona eura, od čega je naplaćeno oko 70 odsto.

U prethodnom periodu putem korisničkih servisa CEDIS-a značajan broj korisnika je prijavljivao neovlašćenu potrošnju, zbog čega je aktivirana i posebna mail adresa: neovlascenapotrosnja@cedis.me, putem koje se anonimno može zahtijevati kontrola mjernog mjesta zbog sumnje na neovlašćenu potrošnju.

Shodno propisima neovlašćeno korišćenje električne energije podrazumijeva: samovoljno priključenje korisnika na distributivni sistem električne energije ili instalaciju drugog kupca, korišćenje energije bez ili mimo mjernih uređaja, neovlašćeno izvođenje intervencija na mjernim uređajima čime se onemogućava pravilno registrovanje utrošene energije, samovoljno priključenje nakon obustave isporuke električne energije zbog neovlašćene potrošnje ili neplaćanja računa za utrošenu energiju, kao i korišćenje električne energije nakon raskida ili isteka ugovora o priključenju ili ugovora o snabdijevanju.

CEDIS će u narednom periodu, kao i do sada, nastaviti i na investicionom planu da djeluje i implementira savremene tehnologije, kako bi se pojednostavila i unaprijedila analiza prikupljenih podataka sa mjernih mjesta, a u cilju preciznijeg lociranja gubitaka na distributivnoj mreži. U planu je i proširenje III faze Projekta ugradnje elektronskih brojila na daljinsko očitavanje (AMM) kao i nabavka IT sistema za upravljanje podacima sa mjernih mjesta.                                                   

  • 1

    Radio