SliderMN Više

14 godina postojanja i 10 godina nastavnog procesa na FPEP Bar

Prej tvteuta09:04 28 Septembar 2022

Povodom uspješno okončanih 10 godina od početka nastavnog procesa, na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo Bar održana je svečana Sjednica Naučno-nastavnog vijeća ustanove, na kojoj su sumirana dosadašnja akademska postignuća i analizirani planovi za budući period. Tim povodom, osvrt na desetogodišnji nastavni period dala je doc. dr Sandra Đurović, koja je u prvoj godini realizacije nastavnog procesa bila angažovana kao saradnica u nastavi, nakon čega je sa uspjehom svoju akademsku karijeru gradila do trenutne pozicije na kojoj se nalazi, funkcije prodekanke za nastavu.

Zvanje predavača sa sobom nosi veliki izazov i obavezu permanentnog usavrašavanja i praćenja naučnih dostignuća iz oblasti istraživanja. Ipak, rad sa studentima predstavlja odličan modus zajedničkog napredovanja, a dostignuća studenata svaki predavač gleda kao i svoj lični uspjeh. Iz tog razloga, biti sudionik profesionalnog usavršavanja mladih ljudi predstavlja veliku satisfakciju svakom saradniku u nastavi i nastavnom profesoru koji je angažovan na našoj ustanovi visokog obrazovanja.„ izjavila je, između ostalog, doc. dr Sandra Đurović

Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar registrovan je kao visokoškolska ustanova krajem 2008. godine, a nastavni proces započet je od studijske 2012/13. godine. Prvih nekoliko godina bile su posvećene istraživanju potreba tržišta rada, kako bi se ishodi i ciljevi studijskih programi usmjerili na znanja, vještine i kompetencije koje studentima pružaju komparativnu prednost prilikom daljeg razvoja profesionalne karijere. Iz tog razloga, sastavni dio planova nastavnih programa koji se realizuju na ustanovi sadrži i obavezan praktični rad studenata. Svi studenti u završnom semestru imaju obavezu obavljanja studentske prakse, koja se realizuje po osnovu smjernica „Modela studentske prakse i praktične nastave akademskih studija“ autora pok. prof. dr Boža Marđokića, osnivača i prvog dekana ustanove.

Osnovni principi u implementaciji bolonjske deklaracije podrazumijevaju uključivanje u bolonjski proces, što između ostalog znači osavremenjavanje nastavnih planova i programa uz sticanje iskustava kroz rad i praksu, zatim rad u manjim grupama, interaktivnu nastava, gdje će biti više kontakata između profesora i studenata. Zato je jedna od važnijih intencija bolonjskog modela osposobljavanje studenata za bržu integraciju u radne procese nakon okončanja studija. Dosadašnja iskustva govore da je model koji se na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo Bar realizuje adekvatan, kako sa stanovišta studenta kao budućeg profesionalca, tako i sa stanovišta organizacija koje primaju studente – praktikante, od kojih mnogi na taj način kasnije, nakon njihovog diplomiranja, rješavaju i određene kadrovske probleme.“ istakao je saradnik u nastavi na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, doktorand Nermin Škretović.

Aktivnosti u narednim akademskim godinama na FPEP Bar biće usmjerene na dalje podizanje kvaliteta nastavnog procesa, kao i unaprijeđenje međunarodne saradnje, naučno-istraživačkog rada, izdavačke djelatnosti i drugih aspekata značajnih za razvoj ustanove.

  • 1

    Radio